បទ​វិភាគ៖ តើ​លោក ហ៊ុន សែន មាន​ឥទ្ធិពល​លើ​ប្រព័ន្ធ​តុលាការ​ឬ​ទេ,Khmer News,Cambodia Politics,Hun Sen

2016 October 23
3107 View
Video for khmer
បទ​វិភាគ៖ តើ​លោក ហ៊ុន សែន មាន​ឥទ្ធិពល​លើ​ប្រព័ន្ធ​តុលាការ​ឬ​ទេ,Khmer News,Cambodia Politics,Hun Sen

If you want get more update from my channel, You can follow up with me by subscribe my YouTube Channel Follow on: Youtube: https://goo.gl/Sllf3L Google+: https://goo.gl/VCokRJ