វគ្គ ០២ ថ្ងៃអាតេវ ផ្សំដំណេក funny video by The Troll Cambodia

2018 March 13
71507 View
The Troll Cambodia
វគ្គ ០២ ថ្ងៃអាតេវ ផ្សំដំណេក funny video by The Troll Cambodia

ភោជនីយដ្ធាន ភូមិខ្មែរសូមស្វាគមន៍ 품크메르 식당 -ហាងយើងខ្ញុំទើបនឹងបើកថ្មីសូមអញ្ចើញបងប្អូនខ្មែរដែលរស់នៅប្រទេសកូរ៉េទាំងអស់មកពិសាម្ហូបខ្មែរគ្រប់មុខមានរស់ជាតិឆ្ងាញ់តំលៃថោកសម្យម -ភោជនីយដ្ធានភូមិខ្មែរនៅ안산 (អានសាន)អតិតហាងថៃស្តា -ហាងយើងខ្ញុំមានកន្លែងធំទូលាយ មានអនាម័ល្អ ចំរៀងកំដអារម្មណ៍ជាពិសេសមានម្ហូបខ្មែរគ្រប់សេវាកម្មលឿនរហស័ទាន់ចិត្ត -មានទទួលរៀបចំកម្មវីធីផ្សេងដួូចជា ខួបកំណើត-អាពាហ៍ពិពាហ៍-កាត់ចំណងដៃ-ជួបលៀង-~ល~ . 010-7752-6502