Eric BERGUERAND Onboard High Speed Hillclimb // Lola FA 99 Pure Sound // Abreschviller 2014

Published on Jan 22, 2015
1,303,877 views
Download Eric BERGUERAND Onboard High Speed Hillclimb // Lola FA 99 Pure Sound // Abreschviller 2014
Eric BERGUERAND Onboard High Speed Hillclimb // Lola FA 99 Pure Sound // Abreschviller 2014

Eric Berguerand at hillclimb race Abreschviller (F) on 26th April 2014 - 3rd place total scratch